Hoe?Zo! wéér nieuws? juli 2009

Zwart op wit

Communicatie blijkt knelpunt bij aanvragen zorg

Meedoen met beperkingen

Meedoen met beperkingen

Communicatie vormt een belangrijk knelpunt bij het aanvragen van zorg. Dat blijkt uit het rapport 'Meedoen met beperkingen' van het Sociaal Cultureel Planbureau. "Ruim eenderde van de mensen met matige of ernstige beperkingen weet niet hoe ze voorzieningen moet regelen en heeft moeite met het zoeken van informatie of het uitvoeren van eenvoudige administratieve handelingen (...). Er is ook een aanzienlijke groep die meldt dat niemand binnen het eigen netwerk hen goed kan adviseren bij het zoeken naar de juiste voorziening."

 

Hoe?Zo! Communicatie brengt dit knelpunt graag onder de aandacht. Communicatie werkt alleen effectiever, als je ervoor zorgt dat iedereen de informatie kan verkrijgen, begrijpen en gebruiken.

Duidelijke punten

Graag zetten wij een aantal punten uit het rapport Meedoen met beperkingen van het Sociaal Cultureel Planbureau duidelijk op een rij.

 

Bekend zijn met regelingen
Mensen zijn niet altijd op de hoogte van de faciliteiten en regelingen (zoals het persoongebonden budget) of weten niet hoe ze voorzieningen moeten regelen. Een derde van de mensen met langdurige lichamelijke beperkingen weet niet waar hij of zij terecht kan als voorzieningen nodig zijn. Soms is de informatie onvoldoende of niet optimaal beschikbaar voor de doelgroep (bijvoorbeeld informatie op het internet over voorzieningen waarvan veel ouderen gebruikmaken).

 

Zoeken van informatie
Maar ook zijn er mensen die moeite hebben met het zoeken naar informatie of met het uitvoeren van administratieve handelingen. Zo zegt 17% van de mensen met matige of ernstige beperkingen moeite te hebben met het uitvoeren van eenvoudige administratieve handelingen als het betalen van rekeningen en het invullen van formulieren. Nog eens 6% geeft aan deze taken helemaal niet te kunnen uitvoeren vanwege gezondheidsredenen en 8% vanwege andere redenen. 18% Van de ondervraagden zoekt niet altijd naar informatie over de voorziening of het product dat ze nodig hebben. Vooral laagopgeleiden zoeken betrekkelijk weinig.

 

Inschakelen sociaal netwerk
Van de mensen met matige of ernstige beperkingen krijgt 15% meestal en 17% soms hulp als ze iets moeten regelen vanwege hun beperkingen. Vooral 75-plussers, jongvolwassenen (18-34-jarigen), mensen met ernstige beperkingen en laagopgeleiden krijgen hulp. De belangrijkste reden waarom mensen met beperkingen hulp ontvangen bij zaken als het aanvragen zorg, is het ontbreken van kennis (49%). Dit geldt vooral voor 75-plussers en alleenstaanden, maar ook van de jongere volwassenen weet meer dan een derde niet hoe ondersteuning te regelen. Andere redenen zijn gebrek aan energie (25%), moeite met schrijven of telefoneren (15%), geen toegang tot internet of e-mail (9%) en andere (onbekende) redenen (32%).

 

Geen sociaal netwerk
Niet iedereen beschikt echter over een sociaal netwerk dat hulp kan bieden bij het aanvragen van zorg. Bijna een kwart (23%) van de mensen met matige of ernstige beperkingen meldt dat er niemand is die hen goed kan adviseren bij het zoeken naar de juiste voorziening. Voor 75-plussers geldt dit in mindere mate, terwijl opvalt dat 28% van de 18-34-jarigen aangeeft niemand te hebben. Het ontbreken van hulp kan problematisch zijn wanneer iemand zelf niet in staat is zorg en voorzieningen te regelen.

 

Bron: Meedoen met beperkingen van het Sociaal Cultureel Planbureau (2007, pagina 181-184).


REËLLE TWITTERT
VOLG REËLLE